செவ்வாய், 8 செப்டம்பர், 2009

ஒரு குழந்தை பாடும் தாலாட்டு

இது ஒரு குழந்தை பாடும் தாலாட்டு
இது இரவு நேர பூபாளம்
இது மேற்கில் தோன்றும் உதயம்
இது நதியில்லாத ஓடம்

நடை மறந்த கால்கள் தன்னின் தடயத்தை பார்க்கிறேன்
வடம் இழந்த தேரது ஒன்றை நாள் தோறும் இழுக்கிறேன்
விடிந்து விட்ட பொழுதில் கூட விண்மீனை பார்க்கிறேன்
உறவுராத பெண்ணை எண்ணி உலகை நான் வெறுக்கிறேன்

வெரும் காற்றில் உளி கொண்டு சிலை ஒன்றை வடிக்கிறேன்
வெரும் நாறில் கை கொண்டு பூ மாலை தொடுக்கிறேன்
சிறகிழந்த பறவை ஒன்றை வாணத்தில் பார்க்கிறேன்
உறவுராத பெண்ணை எண்ணி நாள் தோறும் வாழ்கிறேன்

உளம் அறிந்த பின் தானே அவளை நான் நினைத்தது
உறவுருவாள் என தானே மனதை நான் கொடுத்தது
உயிரில்லாத கருவை கொண்டு கவிதை நான் வடிப்பது
ஒரு தலையாய் காதலிலே எத்தனை நாள் வாழ்வது?

வியாழன், 3 செப்டம்பர், 2009

Do U know MS Office?

Sardar: My mobile bill how much?
Call centre girl: sir, just dial 123to know current bill status
Sardar: Stupid, not CURRENT BILL my MOBILE BILL.

Sardar: I think that girl is deaf..
Friend: How do u know?
Sardar: I told I Love her, but she said her chappals are new

Teacher: Which is the oldest animal in world?
Sardar: ZEBRA
Teacher: How?
Sardar: Bcoz it is Black & White

Sardar: Miss, Do u called 2 my mobile?
Teacher: Me? No, why?
Sardar: Yesterday I saw in my mobile- "1 Miss Call".

Judge: Don't U have shame? It is d 3rd time U R coming to court.
Sardar to judge: U R coming daily, don't U have shame?

Question: "Should Women have Children after 35?"
Smart Sardar Replied: "No!
35 Children R More than Enough!!"

Sir: What is difference between Orange and Apple?
Sardar: Color of Orange is orange, but color of Apple is not APPLE.

Sardar attending an interview in Software Company.
Manager: Do U know MS Office?
Sardar: If U give me the address I will go there sir.

Sardar in airplane going 2 Bombay .. While its landing he shouted: " Bombay ... Bombay "
Air hostess said: "B silent."
Sardar: "Ok. Ombay. Ombay"

Sardar got a sms from his girl friend: "I MISS YOU"
Sardarji replied: "I Mr YOU" !!.

Sardar: Doctor! My Son swallowed a key
Doctor: When?
Sardar: 3 Months Ago
Dr:Wat were u doing till now?
Sardar: We were using duplicate key

Why Sardar opens his lunch box in the middle of the road???
Just 2 confirm whether he is going to or coming back from the office....

After finishing MBBS, Sardar started his practice.
He Checked 1st Patient's Eyes, Tongue & Ears By Torch & Finallly Said: Torch is okay"

Interesting Facts of English Counting

Letters 'a', 'b', 'c ' & 'd' do not appear anywhere in the spellings of 1 to 99

Letter 'd' comes for the first time in Hundred

Letters 'a', 'b' & 'c ' do not appear anywhere in the spellings of 1 to 999

Letter 'a' comes for the first time in Thousand

Letters 'b' & 'c' do not appear anywhere in the spellings of 1 to 999,999,999

Letter 'b' comes for the first time in Billion

And

Letter 'c' does not appear anywhere in in the spellings of entire English Counting

Funny Work Quotes

The reason why worry kills more people than work is that more people worry than work.
-Robert Frost

The easiest job in the world has to be coroner. Surgery on dead people. What’s the worst thing that could happen? If everything went wrong, maybe you’d get a pulse
-Dennis Miller

Hard work never killed anybody, but why take a chance?
-Edgar Bergen

Doing nothing is very hard to do…you never know when you’re finished.
-Leslie Nielsen

The trouble with unemployment is that the minute you wake up in the morning you’re on the job.
-Slappy White

I only go to work on days that don’t end in a ‘y’.
-Robert Paul

It’s just a job. Grass grows, birds fly, waves pound the sand. I beat people up.
-Muhammad Ali

A good rule of thumb is if you’ve made it to thirty-five and your job still requires you to wear a name tag, you’ve made a serious vocational error.
-Dennis Miller

I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours.
-Jerome K Jerome

Awesome Anagrams

DORMITORY:When you rearrange the letters: DIRTY ROOM

ASTRONOMER:When you rearrange the letters:MOON STARER

PRESBYTERIAN:When you rearrange the letters:BEST IN PRAYER

DESPERATION:When you rearrange the letters:A ROPE ENDS IT

THE EYES:! When you rearrange the letters:THEY SEE

GEORGE BUSH:When you rearrange the letters:HE BUGS GORE

THE MORSE CODE :When you rearrange the letters: HERE COME DOTS

SLOT MACHINES:When you rearrange the letters: CASH LOST IN ME

ANIMOSITY:When you rearrange the letters:IS NO AMITY

ELECTION RESULTS:When you rearrange the letters: LIES - LET’S RECOUNT

SNOOZE ALARMS: When you rearrange the letters:ALAS! NO MORE Z ‘S

A DECIMAL POINT:When you rearrange the letters:IM A DOT IN PLACE

THE EARTHQUAKES:When you rearrange the letters:THAT QUEER SHAKE

ELEVEN PLUS TWO:When you rearrange the letters:TWELVE PLUS ONE

MOTHER-IN-LAW:When you rearrange the letters: WOMAN HITLER

Nine Words Women Use

(1) Fine: This is the word women use to end an argument when they are right and you need to shut up.

(2) Five Minutes: If she is getting dressed, this means a half an hour. Five minutes is only five minutes if you have just been given five more minutes to watch the game before helping around the house.

(3) Nothing: This is the calm before the storm. This means something, and you should be on your toes. Arguments that begin with nothing usually end in fine.

(4) Go Ahead: This is a dare, not permission. Don't Do It!

(5) Loud Sigh: This is actually a word, but is a non-verbal statement often misunderstood by men. A loud sigh means she thinks you are an idiot and wonders why she is wasting her time standing here and arguing with you about nothing. (Refer back to # 3 for the meaning of nothing.)

(6) That's Okay: This is one of the most dangerous statements a women can make to a man. That's okay means she wants to think long and hard before deciding how and when you will pay for your mistake.

(7) Thanks: A woman is thanking you, do not question, or faint. Just say you're welcome. (I want to add in a clause here - This is true, unless she says 'Thanks a lot' - that is PURE sarcasm and she is not
thanking you at all. DO NOT say 'you're welcome' . that will bring on a 'whatever').

(8) Whatever: Is a woman's way of saying Go & Jump in the Bay of Bengal!

(9) Don't worry about it, I got it: Another dangerous statement, meaning this is something that a woman has told a man to do several times, but is now doing it herself. This will later result in a man asking 'What's
wrong?' For the woman's response refer to # 3.

Cool One Liners

If I save time, when do I get it back?

I am free of all prejudices. I hate everyone equally

The statement below is true. The statement above is false.

As I said before, I never repeat myself.

War doesn't determine who's right. War determines who's left.

Your future depends on your dreams. So go to sleep!

ALCOHOL KILLS SLOWLY So what? Who's in a hurry?

If you think your boss is stupid, remember you wouldn't have a job if he was any smarter.

When I was born, I was so surprised I didn't talk for a year and a half.

Join the army, see the world, meet interesting people, and kill them.

Until I was 13, I thought my name was 'Shut Up.'

Always and never are two words you should always remember never to use.

Is man one of God's blunders or is God one of man's blunders?

I've never been drunk, but often I've been over served.

The road to success is always under construction.

Marriage is one of the chief causes of divorce.

Everyone has a photographic memory; some people just don't have film.

If our constitution allows us free speech, why are there phone bills?

They say God is one, then why so many Gods?

When someone dies in an accident, they say "It's God's will." And if you survive an accident, they say, "It's God's grace."

Don't marry the person you want to live with, marry the one you cannot live without... but whatever you do, you'll regret it later.

Bad officials are elected by good citizens who do not vote.

My wife and I always compromise. I admit I'm wrong and she agrees with me.

Let me See if I could round this series off with the Cool One Liners - Revolutions edition...

Expecting the world to treat u fairly coz u r a good person is like expecting the lion not to attack u coz u r a vegetarian. Think about it.

Don't walk as if you rule the world, walk as if you don't care who rules the world!
That's called Attitude…! Keep on rocking!

Every lady hopes that her daughter will marry a better man than she did...
And is convinced that her son will never find a wife as good as his father did!!!

He was a good man. He never smoked, drank n had no affair.
When he died, the insurance company refused the claim.
They said: he who never lived, cannot die!

A man threw his wife in a pond of Crocodiles?
He's now being harassed by the Animal Rights Activists for being cruel to the Crocodiles!

So many options for suicide: Poison, sleeping pills, hanging,
jumping from a building, lying on train tracks...
But we chose Marriage, slow sure!

All desirable things in life are either illegal, banned, expensive Or married to someone else!

When things go wrong, when sadness fills your heart,
When tears flows from your eyes always say these words…
Eh Ganpat, chal daru la…
(Translation – Ganpat bring out the booze!!)

10% of road accidents are due to drunken driving.
Which makes it a logical statement that....
90% of accidents are due to driving without drinking!

If time doesn't wait for you, don't worry!
Just remove the damn battery from the clock and Enjoy life!

They say hard work never hurts anybody, but why take the chance.

Love thy neighbour, but be sure her husband is away.

I couldn't repair your brakes, so I made your horn louder.

Where there's a will, there are five hundred relatives.

A beautiful relationship does not depend upon how good we understand someone but on how well we avoid misunderstandings.

A diet is a selection of food that makes other people lose weight.

Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.

Do you have trouble making up your mind? Well, yes or no?

A hard thing about business is minding your own.

Death is hereditary.

An expert is someone who takes a subject you understand and makes it sound confusing.

Many things can be preserved in alcohol. Dignity is not one of them.

America is a country where half the money is spent buying food, and the other half is spent trying to lose weight.

An Apple a day keeps the doctor away. But . . . an onion a day keeps everyone away.

An obstacle is something you see when you take your eyes off the goal.

Be of use, but don't be used.

Borrow money from pessimists.They don't expect it back.

Consider how hard it is to change yourself; and you will understand what little chance you have trying to change others.